Taina cea din veac ascunsă

Episcop Melchisedec Ștefănescu

Noi pomenim și serbăm acum, cu cucernicie, acea zi unică în curgerea timpului, acel moment mare, când s-a săvârșit taina cea mare a Bunei Vestiri. Dumnezeu în trup, nu numai prin cuvânt, ci și prin puterea Celui de Sus, a fost adus de Arhanghelul Gavriil pe pământ, S-a ascuns în inimă curată și S-a pecetluit în pântecele pururea feciorelnic al Preabinecuvântatei Marii, prin umila ei tăcere. După aceea, această taină, „ascunsă din veacuri și din neamuri” (Coloseni 1, 26) s-a prefăcut în slavă pentru toată lumea: însă cu toate acestea ea rămâne și acum o taină.

„Mare este taina creștinătății: Dumnezeu S-a arătat în trup”. S-au mirat, fără îndoială de această taină și cei din ceruri, când ea a fost descoperită acolo, atunci când Iisus Hristos, Care a înviat și S-a înălțat ca să stea de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, S-a arătat îngerilor, într-o slavă de Dumnezeu-Om, pe care ei nu o văzuseră. Mirarea cerească, precum și toate cele cerești, au fost prea frumoase. S-au mirat îngerii de taina și de slava Dumnezeu-Omului. Dar nu s-au tulburat, ci întrebau: Cine este acest Împărat al slavei? Îngerii nu ispiteau și nu se îndoiau. Ei doreau să știe pentru ca să se cucernicească. Și înainte de a li se da răspunsul la întrebarea lor, ei L-au primit ca pre Împăratul slavei. Pentru că și strigau: „Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va întră Împăratul slavei” (Psalmi 23, 7-8). Cu cât ei văd o taină mai neajunsă, cu atât o află mai vrednică de Dumnezeu Cel neajuns, cu atât mai mult se cucernicesc, cu atât mai mult slăvesc pe Dumnezeu, cu atâta mai mult se luminează de slava lui și sunt fericiți. Acolo, știința și slava nu se contrazic și nu pizmuiesc taina, iar taina înmulțește slava și lumina, până la nemărginit.

Dar pământul primește oare minunata taină a lui Dumnezeu în trup – pământul, pentru care special această taină, s-a aflat, s-a întrebuințat, s-a ascuns și s-a descoperit, s-a coborât și s-a înălțat, s-a prădat defăimării și s-a preaslăvit?

„Și cu adevărat, mare este taina dreptei credințe; Dumnezeu S-a arătat în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălțat întru slavă.” (1 Timotei 3, 16)

Episcop Melchisedec Ștefănescu, Cuvinte din cuvânt. Omilii inedite, Editura Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, 2011